ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 2014-2020

Оперативната програма е одобрен от Европейската комисия документ, определящ стратегията за развитие на държавата членка чрез използването на набор от приоритети, финансирани от един структурен фонд. Оперативната програма е разделена на приоритетни оси. Приоритетната ос е съставена от група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е най-обичаната програма от частния бизнес. Мерките на програмата са насочени най-вече към малките и средни предприятия. Специлано подпомагане ще бъде насочено към стартиращи ил...

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Програмата запазва името си от предния програмен период както и една част от приоритетите. Интересно при тази програма е че тя е отворена за всички видове бенефициенти. Това е първата отворена програма през новия програмен период. Опе...

Оперативна програма „Развитие на селските райони”

Бенефициенти по програмата са земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност на територията на селски район – произ...

Оперативна програма „Морско дело и рибарство”

Изпълнява се на територията на цялта страна, а не само по крайбрежието на Дунав и Черно море. Навсякъде където има реки, язовири, микро язовири и дори там, където няма такива. Бенефициенти по програмата са юридически лица и еднолични ...

  • 1

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  • По коя програма да кандидатствам?

    Този въпрос е един от най-често срещаните. Вие трудно бихте могли да си отговорите сами без да имате задълбочени познания по европейските фондове и програми. За целта Ви препоръчваме да присъствате на някой от нашите семинари на тема - Разработване и управление на европейски проекти или да Закупите нашия онлайн курс със същото заглавие.
  • Мога ли да кандидатствам?

    Отговорът на този въпрос изисква детайлно обяснение на Вашата цел и текущо състояние. За да получите подробна информация за различните възможностите за кандидатстване и за начините за кандидатстване, ние Ви препоръчваме нашите семинари и онлайн курс - Разработване и управление на европейски проекти.

ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИ

Нашите Услуги

Услугите на Евро Консулт Петков са насочени към три основни дейности свързани с европейските проекти и финансиране.