Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е най-обичаната програма от частния бизнес. Мерките на програмата са насочени най-вече към малките и средни предприятия. Специлано подпомагане ще бъде насочено към стартиращи или действащи технологични (иновативни) фирми. Основни бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността като ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори на икономиката - фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, информационни и комуникационни технологии, здравеопазване, туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия. Новост по програма е финансирането насочено към т.нар. културни и творчески индустрии