Програмата запазва името си от предния програмен период както и една част от приоритетите. Интересно при тази програма е че тя е отворена за всички видове бенефициенти. Това е първата отворена програма през новия програмен период. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.