Бенефициенти по програмата са земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност на територията на селски район – производство, селски туризъм, услуги, в това число социални услуги. Дейностите, които се финансират са най-разнообразни и не са ограничени само и единствено до земеделски дейности.